Doświadczenia

Dział dostępny jedynie dla nauczycieli uczestniczących w kursie chemii w małej skali!!!

Witamy serdecznie, na stronie Internetowej poświęconej eksperymentom chemicznym, wykonywanym w technice chemii w małej skali. Jest to baza doświadczeń wykonywanych przez nauczycieli. Zachęcamy wszystkich do przysyłania własnych doświadczeń. W celu ułatwienia pracy, poniżej umieszczamy FORMATKĘ, wedle której prosimy wypełniać wszystkie dane.

PRZYKŁADOWA FORMATKA

Wszystkie doświadczenia należy przesyłać pod adres: e-chemia@umk.pl

Doświadczenia umieszczone na stronie przeprowadzane w technice SSC mają charakter informacyjny!

KATEGORIE DOŚWIADCZEŃ

(zgodne z nową podstawą programową)

Kinetyka i statyka chemiczna

Badanie wpływu temperatury na szybkość reakcji chemicznej (WYMAGA OPISANIA)

Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych

Rozdzielanie mieszaniny alkoholu etylowego i atramentu metodą destylacji (WYMAGA OPISANIA)
Działanie roztworem kwasu siarkowego(VI) na mangan (WYMAGA OPRACOWANIA)
Modelowanie reakcji strąceniowych wodorotlenków (WYMAGA OPRACOWANIA)
Reakcja kwasu cytrynowego z wodorowęglanem sodu (WYMAGA OPRACOWANIA)

Reakcje utleniania i redukcji

Zachowanie roztworu manganianu(VII) potasu wobec siarczanu(IV) sodu w różnych środowiskach reakcji (WYMAGA OPISANIA)
Działanie roztworem siarczanu(IV) sodu na roztwór dichromianu(VI) potasu w środowisku kwaśnym (WYMAGA OPRACOWANIA)

Metale

Porównanie aktywności chemicznej cynku i miedzi (WYMAGA OPISANIA)
Działanie roztworem kwasu siarkowego(VI) na mangan (WYMAGA OPISANIA)

Niemetale

Otrzymywanie tlenu
Otrzymywanie wodoru – metoda 1
(WYMAGA OPISANIA)
Otrzymywanie wodoru – metoda 2 (WYMAGA OPISANIA)
Otrzymywanie tlenku węgla(IV) (WYMAGA OPISANIA)
Ogrzewanie zawiesiny wodorotlenku miedzi(II) (WYMAGA OPISANIA)

Węglowodory

Otrzymywanie etynu (WYMAGA OPISANIA)

Hydroksylowe pochodne węglowodorów

Odróżnianie gliceryny od etanolu (WYMAGA OPRACOWANIA)

Związki karbonylowe – aldehydy i ketony

Próba Trommera – utlenianie aldehydu mrówkowego (WYMAGA OPISANIA)

Kwasy karboksylowe

Estry i tłuszcze

Związki organiczne zawierające azot

Białka

Cukry

Działanie stężonym kwasem siarkowym(VI) na sacharozę (WYMAGA OPRACOWANIA)


Otrzymywanie wodoru

Aby zdobyć hasło, należy uczestniczyć w szkoleniu Chemii w Małej Skali.

Komentarze są zamknięte